class IO::EINPROGRESSWaitWritable

exception to wait for writing by EINPROGRESS. see IO.select.